Otevřené dveře vzdělávání pro všechny

Zveřejněno 12.04.2024

Dne 13. března 2024 se na ZŠ Kořenského konala konference pedagogů a odborníků z oblasti vzdělávání s názvem Otevřené dveře vzdělávání pro všechny.

Cílem setkání bylo propojit a umožnit síťování podpůrných profesí pro společné vzdělávání, vzdělávání cizinců, žáků s OMJ a žáků se sociálním znevýhodněním. Vytvořili jsme prostor ukázat příklady dobré praxe a vzájemně se v inspirovat pro další práci.

Součástí setkání bylo představení podpůrných pozic: dvojjazyčný školní asistent, ukrajinský asistent pedagoga, koordinátor inkluze, komunitní tlumočník, sociální pedagog a další. Následovalo sdílení zkušeností z praxe účastníků formou workshopu ve skupinách, nechyběly ani tipy do výuky a vedení diskusí se žáky a malá výstavka učebních pomůcek a dalších pomáhajících artefaktů z profesního života. Více jak tři desítky účastníků setkání tvořily zaměstnanci nejen základních i mateřských škol Prahy 5, navázali jsme spolupráci i se školami dalších zřizovatelů a měli také hosta z MŠMT, konkrétně paní koordinátorku adaptačních aktivit, paní Jitku Krauerovou. Za přípravou odborného obsahu setkání stáli Radmila Jedličková, Libuše Daňhelková a Pavel Seleši.

Výstupy ze setkání shrnují situaci ve školách.

Co se nám daří? Jsme v jistém smyslu superhrdinové. Považte, dokážeme začleňovat nejrůznější děti do kolektivu tříd, získávat jejich důvěru, dávat jim pocit bezpečí a pečovat o jejich duševní zdraví i přesto, že státní podpora i kapacitní podmínky jsou nedostačující. Pracujeme týmově, vyjdeme s málem, spolupracujeme s rodinami dětí a stále hledáme nové cesty – a přitom neztrácíme humor a dobrou náladu.

Co bychom potřebovali? Nepodceňovat přípravu. A to jak předškolní vzdělávání dětí (včetně přípravy na jejich samostatnost v rodinách), i více praxe ve vzdělávání budoucích učitelů a dalších profesí ve vzdělávání. Také bychom ocenili stabilitu celého systému podpory – konečně už mít roli sociálního pedagoga zakotvenu v zákoně o pedagogických pracovnících a tím také systémově zajištěné financování této pozice.  Ukrajinské asistenty bychom nerušili, když už jsme je zapracovali a naučili je zastávat jejich roli. Také další trvalá a dostatečná podpora pomáhajících pozic by přinesla větší jistotu a stabilitu, což by jistě zvýšilo respekt i úroveň spolupráce. (V současných typech financování to někdy může vypadat i tak, že zavedeme roli a příslušné procesy, získáme důvěru klientů pro spolupráci – a pak projekt skončí.) Čas na další vzdělávání a takováto setkání – výměna zkušeností je cenným nástrojem k profesnímu růstu.

Co by nám pomohlo? Zapálení pedagogové. I nepedagogové, tedy. (Díky tomu, že sociální pedagog a školní asistent nejsou v zákoně o pedagogických pracovnících, nejsou pedagogickými zaměstnanci – se všemi důsledky v tarifech a dovolených…) Rádi bychom hořeli, ale nevyhořeli. Pomohl by tomu respekt a ocenění ze strany společnosti – a ty by mohly přijít v návaznosti na to, že se společnost dozví, co pro děti děláme. Nebýt na to sami. Spolupráce s dalšími odborníky (kterých je i v Praze méně, než by stačilo) a také spolupráce rodičů (nastavení režimu telefonu, spánku, čtení… někdy samotná docházka dětí do školy). Supervize školních poradenských pracovišť a čas na pedagogickou komunikaci mezi všemi zúčastněnými.

Co bychom se chtěli naučit? Spolupracovat napříč školami, sdílet dobrou praxi, zkvalitňovat spolupráci s orgány sociálněprávní ochrany dětí. Naslouchat a empaticky komunikovat, nemít předsudky a držet si osobní hranice, efektivně pracovat se svým časem i v týmu. Zdokonalit se ve využití technologií, v práci s dětmi a žáky – cizinci, s posttraumatickým syndromem, s dalšími překážkami v učení.

Co bychom rádi opustili? Některé představy a stereotypy ve vzdělávání. Některé mýty o učitelích a vzdělávání. Rigidní formy vzdělávání.  Zaměření na chyby, tlak na výkon a znalosti. Způsob hodnocení kvality výuky. Ano, také bychom rádi opustili nestabilitu ve školství, ovšem vzhledem ke snižující se stabilitě světa ji budeme asi muset přijmout. Vysoké počty dětí ve třídách a nejistotu personálního obsazení. Administrativu – výkazy, tabulky, dotazníky.

Čím můžeme inspirovat ostatní? Nadšením, nadhledem, přijetím a pochopením. Soudržností školního poradenského pracoviště. Projektovou prací. Programem KIVA. Dvojjazyčnými tandemy, společným studiem asistentů a učitelů, tematickými a třídnickými dny, hledáním toho společného pro školu: akce, výlety, maskot, merch.

Většina účastníků kladně ocenila prostor pro sdílení a hodnotila jako velmi užitečný formát setkání. Autoři setkání jsou vděčni za příliv dobré energie a pozitivní hodnocení akce.

Libuše Daňhelková, falcilitátorka projektu MAP IV

Máme dobré zprávy

Zveřejněno 12.03.2024
Městská část Praha 5 získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro MČ Praha 5“, registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008363.

Jedná se již o čtvrtý projekt v procesu místního akčního plánování rozvoje vzdělávání (MAP), kterému se od roku 2016 na území MČ Praha 5 a MČ Praha – Slivenec věnujeme a znovu tak významně přispívá k prohloubení spolupráce na našem území. Cílem projektu je nadále rozvíjet spolupráci všech aktérů vzdělávání v území. Projekt MAP IV je realizován od 1. 3. 2024 do konce roku 2025, tj. po dobu 22 měsíců.

Cílem projektu je prohloubení partnerské spolupráce všech aktérů vzdělávání na území MČ Praha 5 a MČ Praha – Slivenec, které bylo navázané během realizace předchozích projektů MAP. V průběhu realizace dojde k aktualizaci analytické, strategické (SR MAP do roku 2028) implementační části MAP (3 akční plány na školní roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028). Projekt přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, kterých je do projektu zapojeno celkem 55, z toho 36 škol zřizovaných MČ a 19 škol majících jiného zřizovatele.

Těšíme se na další spolupráci a společná setkání.

Realizační tým MAP ♥

Výstupy skupiny pracovní skupiny pro digitalizaci

Zveřejněno 30.11.2023
Najdete zde.

Info Day MAP III na území Prahy 5

Zveřejněno 21.11.2023
Dne 31. 10. 2023 se uskutečnilo v prostorách ÚMČ Praha 5 informativní setkání projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro MČ Praha 5 (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023107). Setkání s názvem „Info Day MAP III na území Prahy 5“ bylo věnováno kvalitě vzdělávání. Účastníci se mohli seznámit s tradicí, dosavadními výstupy i budoucím směřováním předškolního a základního vzdělávání na území MČ Praha 5 a MČ Praha – Slivenec a s aktivitami projektů MAP Prahy 5 od počátku v roce 2016 po současnost. Měli také příležitost setkat se a diskutovat o svých potřebách s radní pro školství, Bc. Alenou Janďourkovou, s vedoucí odboru školství, Mgr. Janou Koreckou a s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol. Získali také základní informace o návazném projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro MČ Praha 5, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008363, jehož realizaci prostřednictvím žádosti o podporu z OP JAK MČ Praha 5 připravila. Prezentaci ze setkání naleznete zde.

   

Učitelé lídři za oblast matematické gramotnosti a čtenářské gramotnosti 

Zveřejněno 21.11.2023
Najdete zde.

Setkání pedagogických lídrů ke koncepci rozvoje školství Prahy 5

Zveřejněno 26.10.2023
V pátek 20. října se spolu sešli ředitelé základních a mateřských škol Prahy 5 s vedením odboru školství a paní radní pro školství. Tématem setkání bylo místní akční plánování v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro MČ Praha 5 (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023107) a koncepce rozvoje školství na Praze 5.
Role lídra školy je zavazující a ředitelé si to jasně uvědomují. Mít vizi je v dnešním světě dobré, sdílet ji ještě lepší, ale to důležité je její důvěryhodnost, dosažitelnost, reálnost. Každý z nás ředitelů je svým způsobem na cestě v tom, co vytyčil ve své koncepci rozvoje školy. Chceme pro své školy kvalitu a zároveň také jedinečnost. Pevnější, jistější a efektivnější v tom můžeme být jedině tehdy, když budeme nad sebou cítit také vizi zřizovatele – která je jasná a stálá – a stejně jako vize škol dosažitelná a reálná.
Kritéria kvality vzdělávání nám samozřejmě přináší Česká školní inspekce v rámci portálu Kvalitní škola. Kdo však může propojit tyto nároky na kvalitu s podmínkami ke vzdělávání tak, aby děti a žáci v Praze 5 dostávali to nejlepší? Právě ředitelé škol a zřizovatel.
V nedávné době byla na základě široké SWOT analýzy vytvořena Strategie 2030+ pro vzdělávání v Praze 5. Dobrá práce skupiny vybraných ředitelů a tehdejší radní pro školství. Jenže jsou tu tři roky práce a z realizace konkrétních opatření ve strategii mnoho nevidíme. Je to patrné mimo jiné z dotazníku potřeba škol rozeslaném v loňském roce na konci projektu MAP II.
Proč je tomu tak? Možná proto, že tu postrádáme nositele vize, že tu není majitel projektu – realizátor strategie. Možná jsme nenastavili postupné cíle a priority opatření, možná jsme komunikovali strategii pouze v malé skupině lidí… To jsou všechno otázky, které může do budoucna pomoci vyřešit koncepce pro rozvoj vzdělávání na Praze 5.
Jak říká paní radní Bc. Alena Janďourková, práci, která byla vykonána, není třeba zahazovat – jen je dobré vyjasnit si JAK budeme k celému rozvoji vzdělávání přistupovat. A k tomu má přispět diskuse o koncepci rozvoje školství. První kroky k tomu byly vykonány právě na zmíněném setkání.
Naším přáním je, aby nezůstalo jen u prvních kroků a rozvoj vzdělávání v mateřských i základních školách Prahy 5 se stal skutečnou prioritou pro všechny zúčastněné.

MAP III vstupuje do závěrečné fáze realizace

Zveřejněno 20.10.2023
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro MČ Praha 5 (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023107) vstoupil do závěrečné fáze realizace. V průběhu roku 2023 byly pracovními skupinami projektu ve spolupráci s mateřskými a základními školami připraveny návrhy aktualizace analytické, strategické i implementační části výsledného dokumentu MAP. Dne 26. 9. 2023 Řídicí výbor MAP schválil závěrečný dokument projektu a závěrečnou evaluační zprávu. Tento dokument je složen z následujících dílčích částí: Implementační plán, SWOT analýza, Strategický rámec MAP do roku 2025, Akční plán – Roční akční plány na roky 2023, 2024 a 2025. Strategický rámec obsahuje priority rozvoje vzdělávání, které chtějí zapojení aktéři prostřednictvím vzájemné spolupráce v území MČ Praha 5 a MČ Praha – Slivenec rozvíjet. Akční plány jsou souhrnem dílčích aktivit, které plánují zapojené školy realizovat v roce 2024 a 2025. Jednou z posledních plánovaných aktivit MAP III je realizace informativního setkání s relevantními aktéry ke kvalitě vzdělávání. Těmito aktéry jsou např. zastupitelé, zástupci zřizovatele škol, školy aj. Setkání je plánováno na 31. 10. 2023 od 16:00 hod v prostorách ÚMČ Praha 5, místnost 603, Štefánikova 13 a 15.

Informativní setkání aktérů v území Prahy 5 ke kvalitě vzdělávání

Zveřejněno 21.9.2023
Vážení příznivci kvality vzdělávání na území Prahy 5, jménem Realizačního týmu MAP III jste srdečně zváni na Informativní setkání aktérů v území Prahy 5 ke kvalitě vzdělávání v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Praze 5. Informativní setkání se uskuteční dne 31. 10. 2023 na ÚMČ Praha 5, zasedací místnost 603, 6. p. budovy Štefánikova 13-15 od 16 hodin. Cílem setkání je jednak zhodnotit dosavadní činnost v rámci projektu historicky, ale představit také vizi pro návazné období 2024+. Setkání slavnostně uvede paní starostka MČ Praha 5, Mgr. Radka Šimková spolu s radní pro školství Bc. Alenou Janďourkovou. Výstupy projektu dle témat Vám přiblíží členové Realizačního týmu dle programu. Bude zde prostor i na dotazy týkající se dalšího rozvoje vzdělávání v území. PROGRAM informativního setkání KE STAŽENÍ ZDE. S ohledem na omezenou kapacitu sálu se, prosím, na událost registrujte, kapacita sálu není neomezená. REGISTRACE je otevřená viz LINK. Těšíme se na setkání s Vámi. Členové RT MAP III

Mapování knihoven

Zveřejněno 21.9.2023
Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, která je součástí projektu MAP III pro MČ Praha 5 zorganizovala setkání kolegů učitelů, a také zástupců škol, kteří se podílejí na chodu školních knihoven. Setkání se uskutečnilo 27. 2. 2023 na ZŠ Weberova, kde návštěvníky přivítala zástupkyně pro 1. stupeň paní PaeDr. Alexandra Gabrišková a Mgr. Pavel Hofrajter, který se ujal funkce knihovníka. Na základě tohoto setkání se pracovní skupina rozhodla ve svém záměru pokračovat a „zmapovat“ potřeby škol a školních knihoven. Všechno to začalo v lednu 2023 na ZŠ Grafická, kde jsme postupně proškolili zájemce z různých škol na digitalizaci školní knihovny v aplikaci Bakalář.
Následovalo toto setkání na ZŠ Weberova, pak na ZŠ Žvahov, ZŠ Nepomucká, domlouváme FZŠ Drtinova.
Nejen postřehy tohoto „mapování“ budou stručně představeny 31. 10. 2023 na informativním setkání MAP ke kvalitě vzdělávání, nazvaném „Info Day MAP“. Přihlásit se k účasti je možno ZDE.

Zahájení konzultačního procesu k Evaluační zprávě MAP III

Zveřejněno 11.9.2023
Vážení aktéři rozvoje vzdělávání na Praze 5, předkládáme Vám do konzultačního procesu k připomínkám Evaluační zprávu projektu MAP III. Vaše podnětné připomínky zasílejte do 25. 9. 2023 na projektový email praha5.map@gmail.com. Do kopie zprávy, prosím, uvádějte, manažera MAP III petr_andelcz@yahoo.com. Připomínky zasílejte výhradně formou viditelných revizí v dokumentu tak, aby byla zachována digitální stopa změn dokumentu. Soubor ke stažení v editovatelné podobě naleznete zde: EVALUAČNÍ ZPRÁVA MAP III. O finální podobě dokumentu bude hlasovat Řídicí výbor MAP III na svém zasedání dne 26. 9. 2023.

Konzultační proces k dokumentům MAP III pro jednání Řídícího výboru Praha 5

Zveřejněno 5.9.2023
Předkládáme do konzultačního procesu k připomínkám aktualizované dokumenty projektu MAP III. Jedná se o tyto dokumenty:
Implementační plán MAP
SWOT analýza
Textová část Strategického rámce MAP III do roku 2025
Tabulka investičních projektových záměrů SR MAP s vyznačenými změnami
Akční plán a Roční akční plán 2023
Roční akční plán 2024
Roční akční plán 2025
Výše uvedené dokumenty budou včleněny do souborného dokumentu MAP III pro MČ Praha 5. Náhled souborného dokumentu se zapracovanými aktualizovanými částmi naleznete zde. Vaše připomínky, podněty prosím zasílejte na projektový email praha5.map@gmail.com a v kopii na petr_andelcz@yahoo.com do 19. 9. 2023.O dokumentech se bude hlasovat na jednání Řídicího výboru projektu dne 26. 9. 2023.

Jednání Řídícího výboru MAP III Praha 5

Zveřejněno 1.8.2023
2. zasedání ŘV MAP III se uskuteční dne 26. 9. 2023 na ÚMČ Praha 5, zasedací místnost č. 614, 6. p. budovy Štefánikova 13, 15. Na zasedání ŘV budou schvalovány strategické dokumenty MAP III, jedná se o poslední zasedání v rámci projektu MAP III.

Změny v řídícím výboru MAP III Praha 5

Zveřejněno 1.8.2023
Dnem 1. 7. 2023 ukončila na vlastní žádost stávající manažerka projektu MAP III, Bc. Dagmar Bodláková a finanční manažerka projektu Karolína Durrová svoji činnost na projektu. Novým manažerem projektu se stal Mgr. Petr Anděl, Ph. D. a finanční manažerkou projektu byla jmenována Ing. Daniela Blažková. Změny byly zohledněny v seznamu členů RT MAP III, resp. ŘV MAP III.

Jednání Řídícího výboru MAP III Praha 5

Zveřejněno 3. 4. 2023
Dne 29. 3. 2023 proběhlo 1. jednání Řídicího výboru MAP III Praha 5. Na jednání byla  předsedkyní výboru zvolena Mgr. Jana Korecká, které gratulujeme a zároveň velmi děkujeme, že se vedení našeho výboru ujala. Na jednání jsme schválili dílčí dokumenty MAP, které naleznete pod záložkou „Dokumenty MAP„. Děkujeme všem za přízeň a přejeme krásné a pohodové Velikonoce.

Konzultační proces k dokumentům MAP III pro jednání Řídicího výbor

Zveřejněno 6. 3. 2023
Předkládáme do konzultačního procesu k připomínkám aktualizované dokumenty projektu MAP III. Jedná se o tyto dokumenty:
Statut a jednací řád ŘV
Vstupní evaluační plán
Implementační plán MAP
Vaše připomínky, podněty prosím zasílejte na projektový email praha5.map@gmail.com do 20. 3. 2023.
O dokumentech se bude hlasovat na jednání Řídicího výboru projektu dne 29. 3. 2023.

Platforma Řídicí výbor pokračuje v projektu MAP III

Zveřejněno 6. 2. 2023
Úvodní jednání Řídicího výboru (ŘV) MAP III bylo stanoveno na 29. března 2023 od 14 hodin. Již tradičně se uskuteční jednání Řídicího výboru v FZŠ Drtinova a my děkujeme za pozvání panu řediteli FZŠ Drtinova a vedoucímu pracovní skupiny pro rovné příležitosti Mgr. Liboru Šrámkovi za poskytnutí velmi příjemného zázemí. V případě Vašeho zájmu o zapojení se do ŘV, prosím, kontaktujte manažerku projektu na mailu: praha5.map@gmail.com. V rámci tohoto březnového jednání budeme schvalovat dílčí aktualizované části dokumentu MAP. Prosím, sledujete náš web, abyste měli možnost prostřednictvím konzultačního procesu dokumenty připomínkovat. Konzultační proces bude zveřejněn zde v Aktualitách a bude probíhat ve standardní lhůtě 14 kalendářních dnů.  Děkujeme za spolupráci.

Už známe složení členů realizačního týmu projektu MAP III

Zveřejněno 27. 1. 2023
Dne 18. 1. proběhla 1. úvodní porada realizačního týmu MAP III. V záložce „O nás“ najdete aktualizované složení celého realizačního týmu a pracovních skupin. V případě Vašich námětů, postřehů nebo dotazů k MAP se prosím neváhejte obrátit na členy realizačního týmu.  Pokud nebudete vědět, na koho se obrátit, využijte náš nový projektový mail praha5.map@gmail.com. Těšíme se na Vaše podněty, děkujeme.

Projektu MAP III byl zahájen

Zveřejněno 9. 1. 2023
Dne 1. 1. 2023 byla zahájena realizace projektu MAP III.  Povedlo se plynule navázat na MAP II. Máme velkou radost, že naše pracovní skupiny se rozrostly o pracovní skupinu pro digitalizaci vzdělávání, kterou vede Mgr. Jan Horkel, ředitel ZŠ Pod Žvahovem a dlouholetý lídr v oblasti digitalizace vzdělávání a zavádění nových technologií do výuky. Tato pracovní skupina bude spolupracovat zejména se školami při plánování rozvoje ICT struktury a posilování ICT kompetencí  pedagogických pracovníků v našich školách.