Řídící výbor MAP III na svém zasedání dne 26. 9. 2023 schválil všechny mandatorní dokumenty MAP III. Dokumenty prošly konzultačním procesem od 5. – 19. 9. 2023, Evaluační zpráva pak ve dnech 11. – 25. 9. 2023. Níže ke stažení revidované, finální dokumenty po schválení.

  1. SWOT analýza povinných opatření MAP, volitelných opatření MAP a souvisejících doplňkových oblastí vzdělávání
  2. Strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 do roku 2025
  3. Přehled investic základních a mateřských škol na Praze 5
  4. Akční plán MAP
  5. RAP 2023
  6. RAP 2024
  7. RAP 2025
  8. Implementační plán MAP
  9. MAP III MČ Praha 5
  10. Závěrečná evaluační zpráva MAP

Dokumenty schválené na 1. zasedání Řídicího výboru MAP III dne 29. 3. 2023: