O MAP  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Praha 5 a Praha 5 – Slivenec působí od roku 2016.

Nosná témata MAP:

  • čtenářská a matematická gramotnost, rozvoj potenciálu každého žáka – prioritní témata MAP,
  • digitální gramotnost – průřezové téma prioritních oblastí MAP,
  • rovné příležitosti – hledání řešení vedoucí ke snižování rostoucích nerovností ve vzdělávání,
  • podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí,
  • komunikace se školou (rodiče, zřizovatelé, veřejnost), spolupráce škol a rodičů,
  • spolupráce mezi školami a organizacemi v oblasti neformálního vzdělávání dětí a žáků.

Hlavní výstup MAP je strategický dokument MAP, který obsahuje analytickou část, investiční část, neinvestiční část a implementační plán.  Velmi důležitá část tohoto dokumentu je Strategický rámec investičních priorit aktuálně platný do roku 2027, který v rámci MAP pravidelně aktualizujeme, zajišťujeme jeho projednání, shodu v území a zveřejnění, kdy MŠMT a dotační programy mohou efektivně alokovat finanční prostředky dle potřeb v území. Podmínkou získání dotace v ESIF bývá zanesení investičního záměru do Strategického rámce v území.

Další částí jsou neinvestiční aktivity a spolupráce škol, které plánujeme na našem území a umožňujeme všem zapojeným aktérům přímou účast nebo participaci na získaných datech, zkušenostech, výstupech. Tyto aktivity jsou plánované na základě potřeb v území, potřeb škol, potřeb dětí a žáků, potřeb rodičů. Potřeby jsou v rámci MAP pravidelně zjišťovány, konzultovány a aktualizovány, aby mohly reagovat na neustále se vyvíjející situace v oblasti předškolního a školního vzdělávání.

Místní akční plánování vnímáme jako nástroj ke kvalitnímu řízení škol – systémový a trvalý rozvoj škol pomocí postupu „odzdola nahoru“. Plán realizace aktivit škol a aktivit spolupráce vzniká v odborném týmu projektu – ředitelé škol, pedagogové, zástupci škol, zástupci MČ. Výstupy projektu a strategické dokumenty projektu jsou předkládány a schvalovány na platformě Řídicí výbor MAP, ve kterém působí zástupci realizačního týmu projektů MAP, zástupci  škol v území, zástupci rodičů, organizací, zřizovatelů a aktivní veřejnosti.

V projektu MAP I a II došlo k nastavení a prohloubení činnosti našich pracovních skupin, upevnění spolupráce našich škol, posílení komunikace mezi aktivními aktéry MAP, zejména zřizovateli, řediteli škol, pedagogy a rodiči dětí a žáků, a to prostřednictvím projektových aktivit.

Projekt MAP III je zaměřen na plynulé pokračování spolupráce a prohloubení partnerství aktérů působících v oblasti předškolního a školního vzdělávání, nastavené v MAP I a MAP II. V projektu spolupracuje 37 škol (s RED IZO) působících na území MČ Praha 5 a MČ Praha-Slivenec.  Během MAP III se zaměřujeme na rozvoj strategických a koncepčních dokumentů. Hlavním výstupem projektu bude dokument MAP III vč. plánu investičních akcí do 2025 a plán spolupráce škol na období 2023, 2024 a 2025.

Projekt MAP IV je realizován z Operačního programu Jan Amos Komenský a opět navazuje na předešlé projekty Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání. Do projektu je zapojeno celkem 55 škol dle IZO, z toho 36 škol zřizovaných MČ a 19 škol majících jiného zřizovatele. Cílem projektu je prohloubení partnerské spolupráce všech aktérů vzdělávání na území MČ Praha 5 a MČ Praha – Slivenec, které bylo navázané během realizace předchozích projektů MAP. V průběhu realizace dojde k aktualizaci analytické, strategické (SR MAP do roku 2028) a implementační části MAP (3 akční plány na školní roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028). Projekt přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Projekt bude realizován od ledna 2024 do prosince 2025.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5

MAP I  6/2016 – 6/2018, celkem 24 měsíců, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000414 https://opvvv.msmt.cz/

MAP II 1/2019 – 12/2022, celkem 48 měsíců, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677 https://opvvv.msmt.cz/

MAP III 1/2023 – 11/2023, celkem 11 měsíců, CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023107 https://opvvv.msmt.cz/

MAP IV 3/2024 – 12/2025, celkem 22 měsíců, CZ.02.02.XX/0.0/23_017/0008363 https://opjak.cz/